Redirect 3.5%, because any help makes the difference!

Fill in the form by May 20, and we will take care of the rest. We will personally send Declaration 230 to ANAF so that 3.5% of your income tax will be automatically redirected to the construction, authorization and operation of the first 10 plasmapheresis centers in Romania, so necessary for patients with primary immunodeficiencies.
or

Formularul poate fi depus chiar de tine la sediul ANAF de care aparții cu domiciliul sau trimis prin curier / posta cu scrisoare recomandata.

Completarea sumei nu este necesara

Poti depune formularul si online prin SPV (Spațiul Privat Virtual) în cazul în care ai cont creat pe site-ul ANAF. Completează formularul inteligent cu datele personale, datele Asociației, bifează suma de 3,5%, validează-l și încarcă-l în SPV. Aplicația Adobe Reader este necesara.

Datele fiscale pe care trebuie să le completezi pentru noi sunt: Asociația Donam Plasma, cod identificare fiscală: 45502864, cont bancar: RO11BACX0000002120993001.

1. Formularul 230 se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi independente / activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit, activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reţine la sursă, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

2. Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.

3. Procentul nu trebuie să depăşească plafonul de 3,5% din impozitul pe venitul datorat.

The form can be submitted by you at the ANAF headquarters you belong to or sent by courier / mail with registered letter.

No amount required

You can also submit the form online through SPV (Virtual Private Space) if you have an account created on the ANAF website. Fill in the smart form with your personal data, the Association’s data, tick the 3.5% amount, validate it and upload it to the SPV. Adobe Reader is required.

The fiscal data that you have to fill in for us are: Donam Plasma Association, fiscal identification code: CIF 45502864, bank account: RO11BACX0000002120993001

1. Form 230 is completed by individuals who earn income from salaries and assimilated to salaries, pensions, self-employed / agricultural activities imposed on the basis of income norm, independent activities performed on the basis of sports activity contracts for which the tax is withheld at source , intellectual property rights, other than those for which the net income is determined in real system, the assignment of the use of the goods for which the net income is determined on the basis of flat rates of expenses or on the basis of income norms.

2. The distribution of the amount representing up to 3.5% of the income tax due may be requested by application for the same beneficiaries for a period not exceeding 2 years and may be renewed after the expiry of that period.

3. The percentage must not exceed the ceiling of 3.5% of the income tax due.